Skip to main content

Full text of "Laoidhe spioradall"

See other formats


tWATTONALÌ 

1 rmìMry 'jUe^i Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/laoidhespioradal1775buch i 


t\ : D H SPIOR ■JLi hj 'L E BUGHALL BOCHA.N Gabhadb foca! Chriofd corfi 

fàbihki, 'ic ghlk-. 

• comh&ir!#aehadfr a cbetls 
■ 'caneifcibk fpioradsìl *' 

Tighearria le ,gras aim feh 

CoK iii. '*$*' ii do'rà ÌMBll MNti • I MMtriNW V Ll odh*. 


M O R DHACH!) D H 

GREUD e Dia, iìo creuciè Afnm? 
Cha tuig na h Aingìe 'sàird 'n gloir 

^Tha e 'n fòlus deairach folaiehc .uàth, 

jFar nachruigsùilholniuam nathoir. 

..Uaith fein ata a Bhith àg sruth ; 
Neimh-chruthalchte ta uile Bhuai^bh ; 
Keimh-chriochnaicht 'nan nadui 
'S fein-dhiongmhaita ga 'n cumuài 

€bà raibh e òg ìs fein cha bhì • 

P fljìor' gu fior gun chaochladh ftaid 

Cha tomhais Grian no Gealach aois ; 

|©ir r s neithe caochlach iadair fad. 

'■'N uair thaifheanas e ghlòirnèghr 
Bidh là neimh-bhàfmhur teachd ò'il? 
'S grad chuiridh fluagh nan neàm 
Le'i' haibh fgàiìè air Gi :anaw 
[ 4 1 

% oibre nàduir fearg h a fas> 
G chaochkdh *tà id gu caochiadh rith: 
Ach uile thionmg'ans 'taid *nat*aon, 
Guntraogh no . lionadh air a,Bhith. 

■ f Ta aitigìe fs daoindo neimh~ni dlù; 
À* bhrù Vn d'thainic fmn gulèir, 
Àch iomlaincachd o fhiprfui'chd ta, 

-chriochanach 'na nàdur fèin. 

chualadh Neimlt-ni guth a 'bbeil, 
Ghrad leum jia hith a chrui.the.achd mhèrv 
à.r cruinne fo le uile Ìàn r 

hadh àrd le'n uile Ihlòigh. 

:in dh f fheuch air oibrlchibh gu leìr, 
\S gach crèutair bhe^iinuich e *nan fìaid,. 

5 cfea d* fheum ath«leafechadh air nì, 

6 i»esf iomhara air fad;"" 

. Air clar a dheam tha dol mu f n cuairt 
Gach-.reult a gh^iaiieas ann fan fpeur ; 
Àn crathach gu leir tha 'ftigh 'na .gh.laie, 

v deanamìi thaic da ghairdean treun* 

Cia chuartuicheàs do Bhith a Dheì , 
An doimhne fhluig gach rèufan fuas ;■ 
: 'Nart aoiripibh tha aingle *s da.< 

; Vbh fnaoraich glacadh ' chuaiìii 

I *bbuantachd. tha thufa a f d* J 
bhe3 fan tiaorfri [ 5 ] 

O 's beag an each draidh chualas dìof^ 
& S cha mhcr do d' ghnìomh ata fmdh 'nghreuì 
Ge d' thiqnjidadh ghvian gu neimh ni ris, 
S gach ni fa chuairt a foluis mhòìr ; 
'Sco beag bhiodh d'oibre 'g mnndrain "'uathj 
S bhiodh 'n cuanag iunndrain fileadh 'mheòir. 
An cruthach cha deunle uileghloir, 
Lanr-f hoiiìfeAch&dh air Dia nam feart, 
•Chà 'n 'eil *s na h oibre ud gu leir, 
Ach taifbein èarlais air a neart. 

Le-r tuigic thana 's diomuain dhuina 
Bhi -sgrudadìi chuakvata gun chrioch; 
An iitir 's lugha dh* ainm ar Dè, 
Is tuille H iuchd da'r rèufan ì, 

Oir ni bheiì dadum edfmhujì riot 
Am mealg na chrutheach thu gu leir, 
'Sa meafg pan daoine ni bheil cainnt 
A labhras d« ainm ach d' fhocal fèih. A [ 6 j 

| U L A N G A S C H R I S D, 

*CE fulangas rno fhiànai-fhear 
**r Do bhios tn o Dhàn a 6 lyaidli^ 
Mor-irioflachd an àrd-Riogh fin 
Nà bhreith ; snà bhàs ro chruaidh* 
*Se *n t iongantas bu mhìorbhuilich 
Oìuaidh ìnnfeadh riamh do fhluagh j 

p Dia bha ann o fhìoreuidheachd* 
Bhi fas na chìòchran truagiu 

*N uair ghabht c am broinn na h òigh c cj 
3Le còmhfiadh Spioraid De f 

<3!ìMm an NadurBaonna fi% 

JÌ dheanamh aen ris feih j 

Ghàbfa e fgàil-rnm Dhiadhuigheàchd j 

*S don BHR ì ÀTHAR dhearnadh I 

, Is dh^ f hoiI!fich 4 an rùn diamhair fia, 
Àra peaiia.Chriofd Is'gjòif. ' 

adh c n ftàball dìblidh e ? 
Mar dhìlieachdan gun t^eòir; ' 
Gun neach a dheanadfa càirdeas rl s 
No bheireadh f àrdocfa dho, 
Gun mhuinnti£ bhi 4 ga f hriothala* 
N'a uìdheam mar bu còir ; 

s daimh ga chiiairteàcha . 
il gach uile g : ; -■ i 7 r 

Mu*n gann bha fios gu% d' thàmìg e* 

Do dhuiig' dha nàimhde mòr i 

&* èidir teich don Ephaid leis, 

Roimh Herod bh'air a thòir, 

Is e co naimhdeil dhioghaltach 

Chum lofa chur gu bàs ; 

*S gur mharbhadh leis gach cìock&tm 

A bha na nogh^chd gun dàil 

3Bha tuill aig na fionnachaibh 

Ga«m folachadh o theinn, 

Bha neid aig na h èiinlaithe 

Ànn gèuga ard iia<ri crann j 

Ach eifean do rinn uiìe iad, 

^S gach nì fa* chrurane xhe f • 

Bha e fein na ifaogarach* 

Gun 'chòmhnùidh aìg fuidh *n jrbrèti 

Amfeadh 'ik ghabh an Slàhui*f'hcar 
Mar ionad tàmh an faogh'l, 
Mar leigh ro iochdmhar fabharacli. 
Bha leigheas ciànn nan daoin : 
*N aon èugail riamh bu ghàbhuidh bh^ni 
'S gach galar cràiteach gèur, 
Do thionndadh e churn ilànuchada 
làbhradh e o»bhèuL 

;ga do nabalbhanaibh» 
acach rnhail a lùgh, ! 

Bo *n bhodnar thug fe chlàiftineachd, 
.*ì do dhaome dall an ùil, 
Na lobhàir bhreun do ghlanadh leis, 

Cur falUinèachd nam fedil: 
Is leigjhis gaeh èugail anama e f 
'S nsy i do thug fe beo. 

Do ihearmonaich an foifgeul leis* 
Do dhaotne hochda truagh ; 

i;heall e faorfa ihìorruidh dhòiblt 
n glais faoi chìs ro chruaidh : 
jaibhtè ris an fhìrinnleo, 
Le creidimh f ìorghlan beò, 

1 1 ^m biodh iad air an ìompuchadh 
'-.anìonìbaraibh m fèèli 

Leasi buidheann tur don f hàfach e f 
i ìaeth ìia chòir, 
bha do dh>àireamh ann . 
Bhfe eachadh chion lòin: 

f h'tiair iad bheannuich e 
dg *s ; cuig arain eorn f 
itheadh nach gur fliàfuich iad 
Is dh'fhag iad ni bu leòir., 

■ 'fgeadh anfacjh cuain. Ìeìs f 
idh uaibhreach mòr, . 
ro laidir Khuaidhreaf 

;i;h e nadhònv: I 9 1 

Aeh aithris air gach mìorbhuiie* 
Rinn. -Iofc aqn fan fheòiV 
Cha chumadh 'n faoghal do fgrìblu 
Na dh* ìnnfeadh e gu leèir. 

Ach Vair bha *o tam a 1 dlùthach ris 
Gu*n fiùbhla^h e chum gìòir^ 
Ghairm e chiiige dheifcobtyil* 
h dheafuich e dhoibh 'lòn ; 
Chuir e lios nan fuidhe iad 
*S gach uidheam air a bhord ; 
Aran Y fion do rkruich orr* 
Bha cialiach f hull is fheèiL 

Thug e fin mar ordugh dhoibh 
Bhi 'n .coinhnirdh ac gu bràth* 
A dh'fhoillfeachadh mhor-fhuìan- 
Do'dh.Vf huilig air an %à; 
c Gu r n itheadh is gu 'n òladh iad 
Do dh' f heartaibh mor a ghràidh* 
'S gu 'ra bitheadhe mar chuimhne 
À mhuinntir air a bh às, 

'N uair thainig chum a ghàraidh i 
Do bhi a chràdh ro mhoi ; 
*N uair f huair e *n cupan feirge 1 
Bha oillteil iearbh r c a òl, 
Air ghoil bha chuifle c 
-'Trc chorp rd naomh 1 L w j 

Na i hollas' fola braonadh 'mach 
Tre aodach air an làr. 

<N fin tbuit eair a ghlùinitìh fio& 
Ag deanamh ùrnuigh ghèur, 
** Athair chaomh ma's comas e s 
€i An- deoch fò cuir uam fèin ; 
** Ach fp a chrioch mun d' thàinig m% f 
** Gu n sàbhalain mo thrèud, * 
« Mar iin ni iarràm fàbhor, ach 
« Do thoìl gu bràth bhi deunt," 

an cupan uamhunnach, 
Do f huair e ann 'na làimh ; 

h *n t faoghail ga chuairteachadh 
duai^ a bhuineadh dhà, 

'geadh'n faoghal gu sìorruidheachd 
inntaibh is do chràdh, 

ud a kagadh còmhladh air f 
ch ud dh' c! nan^ àit. 

hl a fheaìbhuich lùdas fi% 
iiroidhe dùbaiit* fiar; 

.ànritach ìùbach ud f 
• abh-'chùl re Dia: 
An trpiteir reie e Shlànai'f hcar;; 
'S a mhaighfdir gradhach fein, 

■■;th da naimhde basxnhur c x 
a bheuL t •••** nrojif-'Ji^jLg gl An fin do rinn iad prìof jnach 

Do dh' lofa gun chiariadh, 

Is thug iad dh* ionnfuidh Phìlat e» 

Gu 'n dìteadh e chum bas : 

Do dhìt am breitheamh eùcorach 

ke fiadhnuis ' bh rèig an, Ti, 

Bha choguis fein 'sg innfeadh dha 

Bhi dìthchiontach is f ìor* 

Do cheangaiì agus fgrars' iad e 

Le buillibh drùiteach geur, 

An f heoil oVchnaimh do rùilgeadh 

Na meallaibh hrùit gu'.leity 

A chorp.ro tiaorah .d'o ' mhille&dh leo. •,. 

*S a chreuch dh -109 ; 

Àn fhuil tefr cBekijnachadh^n faoghal 

Giin fgaòinn bhi dhith r 

Bo tinneadh crìm àon fgitheà^h bo t 

*S do f hith iad e gu teani}, 

Chur tuiile pian is nàire a 

Do fpà^iad-fc nui cheann ; 

'Na cheànn a fteaeh do bhuai 

Na bioradh cruaidh' ro gheur. 

Is aghuidh ghloirmhor d r i hoi'aich iad 

Le ? n fileadh Jalach breùn. 

§ N uair chuir iad an crun nàrat 


■teach eoirt dc.bh? I 12. T 

Do fgeudaich iad lc fgàrla'id e 

chuir colbh 'na Mmh mar Rì 
IVlahhair iàd gu fgallaifeach 
A* fanoid air m Tì, 
FàiIIte^ Ricgh nan lùdhach dhiiit, 
Le 'n glùn ga chromadh sìos. 

Lc f m foirneart mhoir dta èìgneìch e 
Ghrann eèufaidh thogai! fuas, 
Ge bu ^hruaidh fud b' fhèudar e 
Bhi *g gèilleadh dhoibh fan uair : 
A : cbuifl eadh caomh ag tràfgadh as, 
€ S a iieart f hàfgadh uaidh, 
À* slìreadh 'n tflèibh ga fh&ruch, gu& 
fhàilnkh e faoi n chuaiL 

air m leabiiidh "dhòrùìnnich* 
oin do luigh e fein ; 

.. ^ehrann.do iMneadh e* 
llt dheth fpìon o cheil : 
rp ro .naomhà beannuightfe, 
èheàngail iad gù teann, ■ ■ - 
Le taifnihh H s ord ga 'n fparradh fùd, ; 
ion ris & chrann.' 

An cràrin an fin do dhirich iad 9 
ofa thog air 'fuas, ' 

.Aìr na tairn iì>h chròchadh e > 
iodiann tha doth4uaidh j. [ 13 1 

A cluulthrom felna reubadh as v 
Gach creuchd na chois '& na làimh* 
Is f huil ro phrifeil naomhaf an 
Ga taomadh fios gu làr. 

Ge hu mhafiàch cràiteach leis 
Am bàs do dheiMieadh leo ; , 
Aotì ghearan \riamh cba d' thainic uaidh 
Aii aghuidh naimhde roor ; 
Ach farm a ghabh e 'à Jeith-sgeulfan* 
» Ga 'n teaiairginn gu fìor^ 
u O Athair thoir dhòibh màitiheanas* 
V Taid aineolach nan gniornh." 

•Chuaidh diihhfhearg Dlte a thaomadh ai: 
. Gachuiìe tbaobh mu'ncuairV 
.Gnuis a ghraidh do f holaich air- 
h' tbìonnda^h fclus uaidh ; 
. 'Do.èìgh a-faoi.na ptanntuidh fin t 
u Moìjhhl MoDia m trèig ì 
. "'Na ceiì do ghnuis ro fhàbharach, 
' u S na : fag'me ann à mfhèum. ' 

Na 'n rachadh ,an trom-dhioghaltas 
Do gbiùlain- los' e feiti,. 
Ler^ air a chmiieadJh daonna iin 
'Sria h àingte naomh 4e cheìì, . 
Do o. a mòmaiftt bhi 

Na SicÌRh ud, h if : ;[■ *t 1 

aon bu lugh'* da ffeulangàà 
o loiigeadh *n cruinnc ce. 

Bo orduich Dia nan lluàgh ? n fin, 
lad theachd mu'n cuairt don t fliabhj 
G*ch uile nàdur rèufantadh, 
Do riìfin e fein o chiàn ; 
*S gu m faicte gbaoì dà chrèutairibk 
S do bheufaibh pheacaidh fhuath, 
Ànn (m f h'drg do thaomaich e 
Àir Mac a ghaoilian uair. 

*Se fo fou chainnt da f hù!angaè f 

lois tuigibh uil,e fhluagh,ì 
€ * Nadur fcreitidh pheacaidh fin, 
3 am dhòruÌM faicibh dhuais; 
18 k nadur tèann na ceartas fiiì 
'* Do gblac me asieith chàich ; 

Nach màìth dhamh bonh da m fiathà% 
nach diol lè ach m® bhàa t " 

ni bàè ud'ttìaliuicht' paintachaii^ " 

^hlnrieach dioitach dòighj 
'io cbràiteach naràch/fadaiachj 
S-e te&chd neo-ghrad' : na chòiri 
?ax ni ro òillteil hamhufach, 

uair'bfc '■-idh beo, 

ì ipìonadh àt± 
Kn dh t fheuda& ìni i leon! #t 
4. v? J 

Bha briogh a ehuirp air tioraucb&dh 

Arl àmhuinn feirge.De 

*S a chroidhe cakdeil f ìriooe^-- 

Ag leagha sìos mai* ; chc 

A theanga lean r*a ghialaibhfìn, ; 

Bha riamh am pairt athtuàigh; 

ìs fbirriSart nà*n geur-phbsMìta fei*- 

À fìiiomhà 'ànaitità iiaidlk 

raodharc ghlan do fhàilnich àir, 
|*S mar ghloia do f Ms a--fhuil ; 
Bha feitheadh 'ebroi'dk' a brifteadfc «S 


bbraguid cHfgeadh* -dlu: 


A 


au àilie 1 i dh is dreac 


d -'■ - • 


'tn f&Ic iriè. èalghm 


■' 


)h ga 'trìch. 
ac me chrèuchdafan* 
airn c e fheòi.I; . 
qhibh 'aig' ragadh ump| 
■ a ihreòi 
■ d( ticnal i 
dh fa 'lgiamh j 
ti cluìnfì me g ofnakhe| 
ail bha 'ìia chliabh, 
labhair Tofa riu, 
ine ab'ÌQ£à?nh.ò'f ; u 
t' l0 J 

ibh domblas agus f ìongeur iad* 
eoch ihìn iad^dha ra òl, 
4 NKm 4ubhakt, " Tha e crìochnuicht 

Gaeh ni ghabh me os Jàimh," 
€ S le'fgairteachd gkeur 'do ghlaodh e 'mach 
Is .'chlaon e cheann ; gu bas. 

Be fnd an glaodh , bha fcruadalacb* 
Do fchual e <n crùinne- cè ; 
Gach creug aìr talarah fgealbadk lexSj 
*S \na mairbh do ckliig gu Icir : 

Do' tklondadh glirbn gu dorch&das* 

I& chaochaiU coljv nì, 

J3h& chruis gtl s mbaiaich- i$ 

: . taradh ch.uM a crich* 

i fkithc amh. folaikch 

ch flòigh .bhà'-febu&ch ihua& 9 
tì /ìoneadh hrònach iad» . 
uathj 
. an Ughdair ac f 
ga ieagadh sìos* '. 
Àn bas a 'bhì ga.cheangals m ■ 
ag anam do gach ni, LA A BHREITHEÀMHNAÌ& ■ A M feadh, 'tachuid' fe mo dotvt faop;l 
/\ Gun ghacl do Chriofd* gun;fgoiftrn 
Gunchreideamhacgund'thige rìs, (reachd* 
Thoirt breith na fìriiin air gaeh iieach* 

An codal peacaidh 'ta'id nan fuain, -' 
Ag bruadar pdlteas dogach nì ; 
Gun umhail ae rt'air thig am bàs, 
Nach meal iad Earras ò n ard Rìogfiu 

Le cumhachd d fhocai! Dhs tog' iua^ 
An fl^agh chtfm àkhreaclia|s na tferà^ 
Is be&nnuich "an;Oà*n fo do%i.ehrneach* 
Bheir .feachad eiileachd dha legràdh* 

Mo ftnuaintidh talmhuidh Dhe tògffnaa. 
*S mo theanga fuatfgail aon roo bheul ; 
Do cbum gun labhraihn mar ho chòir, 
Mu ghlòir, fmu uamhurin ìaeth jQhe. 

Air meadhon oidhch* nYir bhio$ an (aoghlj 
Àir aomadh tfeairis ann an fuain ; 
Grad dhuisgeaf fuas an.Cinneadh O 
: Le glaodh na txcmpatd h airde fuaiò:* 

Ak.àeui ro ard ni fhoillieach ièin, % 
Ard aiagèal trcunrk trdmpaid mhòir, I *» i 

rniiih air an t<faògh'*3 gVi lèir, 
lad ad èindh chum a lìihòid : 

* : O cluirmibhs uile chlana.nan daoin, 

Oo thainig ceann an t faoghì gu beachd ; 
*I Leumai.bh- 'nar hetftha iìbhs ta maibh, 

v gu dearbh 'ta los' air teachd." 

[h fe le %al co chrùaidh, 
i n cuir e fleibhte 's cuain nan rith ; 
gidh na'bhiosmarbhfanuaigh,- 
Is na ! bhiovS 'beo ìe h uatnhunn crith. 

Le h ofaig dhoinionnaich a bhèil, 

An faoghl fo rèubaidh fe gu garg t 

\ì mar dhùii an t feangain doi na ghluais, 

Grad bhrùchdaidh 'nùaigh a nios a mairbh. 

p fxn cruinnichidh gach co^s is lànilv 
:»aidh chur fàri à-raich fad o chèil ; 

*S,bidh farum/moi* a txiesfg nan.cnàmh* 
h apn diu dol na àite, iein, ' 

vfglaidh : na -fireanaich an tuv 
Is dùisgear iad gu leir. o *n fiiain, 
Àn 'anamaibh ttirlingidho" ghlòir* 

n còmhlachadh aig beul nà-huàigh*. 

as togaidh iad an eesnn, 
i am, fùasgìaidh prra dlù . 
chraoihh-mheas faoi roniìan blàth, 
I an Slànui 1 . f Kear nan ^gnùis ; . f; *9_ ] 

Ta obair Spiorad naomh nan grfa ' 
Air gianadh 'n nàduir o 'n taobh fteach : 
.5 marthrufgari glan 'ta ùmhlachd Ghnofcf 
|Oa n deanamh fgìomhach o'n taobh 'macb,' 

lE^fe^Ì 1 a ^ h ^ 8 ' n an ^%h, 
Mar bheiflihh gairisneach as an t flochd ì 

gj a rfrinn thig an anama truagh; 
ihoirt coinnibh uamhafach da Ycorp.' 

gj fin labhruidh 'n tanam bronach truaglu 

^ a cholmnn oilltcil, uamhurr, bbreun ' 

„* MofMaoidh! cioduimedh'eirightbù 
ihoirt peanas /dùbailt oirn le chèu? 

j" O! 'neigin damhfa dol arà, 

■ ««' vr m ? rl ° fm ! neo ^ h ^ fìea <* a'd' ch'rè ? 
| Mo thruaigbe me, gu/n d' aontaich riamh 
Le d an mianna brùideil fcln ! 

ì S ■ ■* f ^ id , b me deaIach riut giiÌSÌ ì 
IV- ^° '^ ?>-. am bàs ani fea <<* *' d' chòir » 
iv !rK?^ emeaÌr do chnam ^ibh bim! 
/JV? dibh-fheargDbiaanflruidhitfheòiU» 
fifid^ na rìghridh 's daoine mòr, 
Gun imachd gun òrdugh ann p*n j^ . 
^ cha naithn'ear iad a meafg an t fìuaidh, 
P n dume thruagh bha ac na thraill. 

I na daoine uaibbreach leis nach b'fhiù, 
**u n umhìaicheadh iad fejn do Dhia- 
B 2 "20 *] 

faic anois iad air an glùn; 

Ag deanàmh urnuigh ris gach fliabh : 

*< O chreugaibh tuitfuidh air ar ceann, 

f' Le fgairnichgharbh do.chlochaibh cruaidh, 

f Is fgriofaibh finn a tir nam beo, 

4 * Àcbum 's nach faic iinn glòir an Uain! 

Amach as uamhaidh gabhuidh thriall 
Àn dibhal Va chuid aingle fèin,/ 
Ge cruaidh e \ èigin teachd a làthair, 
Àg.flaodadh fhlàbhruidh air a dhèigb, 

*M fìn fàfuidh ruogha ann fan fpèur 
Mar f hàir rià maidne 'g èiridh dearg; 
Ag innfèa'dh gu bheil lofa fèin, 

1 na deidhìè laeth garbh: 

■Grati fhofgladh as'àcheil na neoil, 
Mar dìr f ora* feomair an ard Rìògh, 
I.s foillficheàr àtn Breitheamh rnòr, 
Le &iok is greadhnachas guB chrìoch. 

Xha'm bogha-freis mun cuairt da cheann, 
;*S mar thuil n'an gleann tha fuaim a ghuth 
*S m dr dbealaineach tha fealladh ihùl, 
A fpùtadh jaè na netillaibh tiugh. 

A ghrìah ard-lòeharan nan fpèuj, 
I)o ghloir.a phearfa gèillidh gradt 

dealiradh drillfcach thig o -ghnùis^ 
& iòlus mùchaidh i'èair fa.d# i "2"1 /'T 

Cuirfidh fi ufmpe culaidh bhròin, 
'S bidh ghealach mar gusi dèirt' orr* fuil, 
Is crathar cumbachdan nan fpèur, 
A teilg nan reulta as am bu^. 

Bidh iad air uigh-deali ann fan fpènr, 
Mar mheas air geig re h anradh garbh; 
Tuiteam mar bhraonaibh dh* uiige dlù, 
'S an glòir mar fhùile duine mhairbli.' 

Air charabad teine fuideidh sè. 
'S mun cuairt da bèucaidh n tairneanaclu 
Ag dol le ghairm gu crìch na neamh, 
'S ag reub nan neul g& doineannaciu 

O chuidhlibh charbaid thig am ac.fi* 
Sruth mor do theiria iaift' le feirg; 
Is fgaolidh 'n tuii uà air gach- taobh, 
Ag cur an t faoghTna lafair dheirg. 

Leaghuidh' na Dùue 'nuas lè teas, 
Ceart mar a leaghas teine cèir ■: 
Na cnoic 's na (leibhte lafaidh fuas, 
>S bidh teas-ghoiì air a chuan gu leir. 

Na'beanntaidh iargolt nach dug '.&ach, 
An fdoras ri.amh.do neach dan\kòin t 
Ta iad- gu fialuidh taòfgadh 'mach* 
An ionmhas leaght' mar abbuinn mh 

Cach neach bha fgriobadb cruinn an òir* 
JLe fanntj le dòbheart^ na ie friìl ; 

B 3 
t " r 

•'chaifgibh ? nois bhur 'n iota mòr, 
San naiguidh òluibh dheth o n 'tuil.. 

O iìbhfe rin bhur bun don t faogh'l, 
h àìg fibh '"'$ caoinibh e gu gèur, 
:'N.uair tha c gleacadh ris a bhàs, 
Mar dhuine ìàidir dol don èug. 

A dhuifleadh chleachd bhi fallain fuar, 
Re mireig usi'reich feàdh nm glearin, 
*Ta teas a chleibh ga 'n fiàmidreadh fim, 
Le jroilibh . buaidhreis feadh nam beahn. 

Na fibh chrith tha' air mli' n cuairt, 

*S gach creug àg fuafgladh ahti 's gach fliahh; 
Nach cluinn lihh ofoajch throm a bbàis, 
'S a chroidhc fgaineadh ftigh na chliàjbh. 
An cùrtftin gorm tha, nunn o n ghrein, 

ttiWn cuairt clgn cruinneche mar chlèoc, 
Cn;paidh àri lafair e r a qhèil, 
IVlar mheiìlteig air na'.h èìbhle beò. 

Tha.'n t aidheìrga thachd le neulla tiugh, 
*S ah'toit rìa meailaibh dubh dol fuas; 
o teinne 'miiltètch fpùtadh /mach, 
..Na dhùalaibh caifreagach mu J n cuairt. 

: nchioll a chruinrie fo guleir, 
liprb-bhèucàidh 'n tairneanach gu brais ■: 
'S bidh *n lafair lom&dh gloir 'nan fpèur, 

; ig ris na fleibhte cas. ■ 


JJs chum an doinionn atadh fuas, 
O chekhir airdibh gluaifìdh gluoth ; 

} -'Ga fg'ùirs' le neart nan aingie .trèun, 
jLuathach an leirfgrios o gach taobb 

*Ta obair na fe laeth rinn Dia, 
1 Le lafair dbian ga chur na fgaòil .; 
Cia mòr do ihaoibhreas Riogh na 'm feart, 
JNach iunndrain cafgradh nìiìle' faoghì ! 

'Mfeadb tha gach .ni an glacaibh 'nèug,. 
. 'S 1 gu leir doì bun-ofcionn, 

peannaidh am Breitheamh oirne'dlù, 

A chum gach 'cuis a chur gu ceann. 

«M fin gluaifidh fe o aird nan fpèur, 
Air cathair a Mhòrdhachd fei'a a n.uas, 

|Le greadhnachas nach facas rianvb,, 

$S ìa Dhiadìiachd fgeadaichte mu:a. cuairt. j 
Ta mìle tairneanach na ìakah, 
A chuiji a naimbde fgnos am feirg, 

Is fonn-chrith orr' gu dol an grèira, 
Mar choin airèill re h am na feilg. 
Ta airg'e gun àireamh ann na chùairt, 
Le 11 fùiiibh ialdhìcht' air an Ilìogh, 
Chum.rith le ordughfàn gun dail, 
S nah.uile àit ga'n cur an gmomh. 

|P fudas thiganois a làthair, 
'S gachneach nan bràithreas riut a 'd.'ghnbmk 

»am'a dh'àichean creidimh Chriofdr 
ir fon ni naeh b f hiach, 

agh gun chiall thug miann don 
Roimh ghlòir is .ajbhneas flaitheas De 
ìhur malairt ghòrach faicìbh nois* 
3- arx fgrios a thug. fi'bh' oiribh feih. 

'S'a.mhuinntir uaibhfeach leis 'mbu-nàr,' 
Gu J n cluinnte cràbbadh dhà 'n ar teàch ; 

ibh a ghlòir Yna b* iònghadh leibh, 
Gèd dhruia e fibh à* riogifehd amach* 

lerod faic a nois'an Rìogh, 
i d'thug thu fpìd u màfladh miòr* 
igeudacbadh le tru%an ruogh, 
ar fhuaiàeneas fgàllais air a ghlòir* 

zk, faie thuBreitheamh axi tiaoghail guleir 
nar èudach' uime *n lafaif dhearg ; 
hd thoir duais do dhaoine coir, 
*S a fgrios liichd dòbheirt ann am feirg ? 

i.:.hufa Philat tog do fhùil* 
u "'ib faic thu nois' a mùgha mòr ; 
An creid thu gur h e fud an Tì 
A rinn thu dhìteàdh air do mhòdl ; 

creid thu gur v fud an ceann, 
Mun d ! iath gn'teano an fgìtheach geur ? 

idir 'gur ifud a ghnùis* 
Airtheifg na h lùdfaaichiileadh brèun ! &y • ftj, 1 bu ìedr gur .thèich à ghrian ai? cùl, 
Ag ditiltadh fiadhnuis thoirt don ghmòrnJ 
Ciod uim' iiach d'f huair a ehruìtheac 
*N uair chèufadh air a chràna a TRIAl 

Cuirfidh fe airigle 'mach gach taobh/ 
Chum cèithir ghacthaibh 'ri domhain mh 
A chuairteachadhgaehaon don tfluagh, 
A fteach gu luath a dhionnfuidh .mboìd. 

Gach neach a dh' àitich coluinn riamh, 
O'n ear Vo'n iar tha noife teachd, 
Mar fcaoth do bheachaibh tighn mu ghèig* 
An deidh dhoibh èiridh 'mach o'n fcep.- 

*N fin togfuidh aingeai ^loinnhur fuasl 
Bratacri Ghriofd :da*ii- fuainèneas.fuil ;. 
A chruinneachadh na ghluais fan chòii* 
Ì *S da f hulangas rinn dòigh is bun. 

Da h iònnfuidh cruinnicheadh mo naoimhu 

Is tioìiaiiibh gach aon don. dream, 

A rinn gtì diieas is gu diù, 

Le creideamh 's ùmhlachd ceangal Ìeam. 

'N fm tionfgnaidh 'm Breith' air cìih 
Bo chum a nàimhde ch,ujr faoi bheinn, 
, Is fofglaidh fe an ieàbhrain fuas, 
Farambheilpeacadli'nt fluaighairchuiir 
Bofglaidh fe *n croidhe mar an cèuW 
Air doigh 's gur ieir don uile aeachj 

C 'ib 

■'■■ ■* 

arrachd bha gabhail tàmfv 
ìfij feadh an àrois ud a Iteacb : 

Ts iiaii àn an fealkdh fo dhiubh fein, 
[s dearbli gur lèr dhoibh ceartas Dia; 

h 'n gruakih a leaghadh as le nàii> 
S r aeh lugha cràdh na teine dian. 

uidh an trqmpaid Vifd a fuaim, 
Sfa labhradh is na gluaifeadh neach; 
&ir ch.of g*u ? n cluinn gach beag is mòr 

reitb thig air gach feòrt' ^mach, 

dhaoine fanntach thrèig a chòir f 
5 S a leag bhur dòchas' ann. bh'ir toie, 
S a ghkis gu teann bhur croidhe foas*.. 
*• tS a dhraid bhurcluas re glaodh nàffi'bochd: 

cc An lomE ochd cha do dhion o*n fhiuchd, 

ìdonòcrdch thruaghchad thug fibhbiadh, 
* f Ged lion me fein bhur cifd' do Jòn," 
** ! *S bhuMreuda thur a màid gachbliadhn. 

»** Ni bheil fibh iomchuibh air mo rìoghxhdj 
*>■ As eugmhais f ìrinn iochd, |s gràidh * 
?S Q reub fìbh m'iomhadh dhihK gti lèir? 

* c Agraihh fibh fein' 'nar ifrios gu bràtb. ' 

o fibhs bha iiu?dh ^chan gu dian* 
u Ciin gìacaJb'n Diabfolbhur'ii ù ** l r 

** f S ùieithich bhur n ùrauigh f hreagradk 

-". .dhuihh, 
W* 'S na h abraibh ehaoidh\ Gnr cruaìdh mn 

" bt 

W \% fibhs' a rinn bhur teanga 1 fein, 
** A .gheurachadh chum uilc mar ìeian, 
m Le tuaileas* culchainnt,'agus brèug, 
|H ? S ie blaifpheum tabhairt beum do Dhia. 

11 A nathraiche millteach -'s oiHteil greann, 

r Cha bhinp leam ceol bhur frannruich ard? 

r 'Scha'n ei{<3 orteangaiahghobhlaich cliu 

P Le druchd a phuifeinn air a harr. 

" h fibhs* thug.fuatÈn do wJ orduigh naòmh, 
I * Ls leis nach b'ionmjiuinn caomh mo theach; 
* c Leis.am bu bhhadhna foidhe uauy 
r Am àros tabhairt cJuais-do m* reachd: 

* Cionfìas a mbealas fibh gu bràtk 
w 4m iheirbhis sàbaid (hiorruidh bhuan l 
<; Na ciònnas bheir bhur n anam gr-àdh, 
lc Don nitìa'nd'thiigbhur nàdnr fuath ?\ 

1 Luchd mìruin agus fòrmaid mhòir 
I* Da'n dòruirm iomìàn fonas chàu u Le doilghios geur a cnàmh. bhcir teang* 

Mu aon -neach oirbh fèfci hlieir bàrr.: 

i 1 fhcudas fibh gu bxl 
-•an ihoiias àiteach ann an glcir : . 

C 2 L W ì 

z fibh mìlite drèam. 
* ; Ga'n ardach os bhur ceannTgu mor ì 

VoùÌèrdhuibh feadlimorìogh'chd* 
*.* Neaco' b* a!r;;e inbhe na fibh fein ; 
€i Nach fcdach mirun 's formaid cùirt, 
f Tein? iffrin duihh am flaitheas De ? 

*' : - r amvflighe na neoghioin ghluais, 

u fonraicht' thruaiil àtì leaba 'phòfd ; 
« 4 Gach neach à fhu*r ^o m naombachd iuatl y 
,5* Ga n tabhairt im$ gn toil na feòi s 

rb'ionTr-buinn leibh hhiìofgadh'n teas 
"nuabbair,dheafoichmedhuibhfearg x 
■ , eth anù luidh fìbh fìos, 
dojafair dheirg: 

bh gu rioghacbd mo ghlòirr* ] 
h Ifeach gu feomar Rìogh; ^ 
i -oghl-an bhÌGdh ga chràdh, 
à iamiaibh bàfucaadh chion bìdh. 

aeìi thaipmchuidh air rnorìogh'chcl ; 
sìbhfe chum mo dlicis, 
ibh feachd chum rno cliù $ 

riaca o na crannaibh meafv 

n tearbainidh fe chum gaeb tao.bb* 
ì na gàbìvrùibh !om; 

• c fpreldh air toitiu 'N fiii laVnruidh fe re luchd a dheis*. 
" Sibbs" ta 'deafuicht ie mo ght 
** Thigibh, iealbhuichl'b: -ùoghachd*- 

u Nach faic a foaas crÌGch gu bx< 

€< Do.fpeaìg me'n geat bha oS . 

# Le-m'iimblachd & m'.fhuìaegas ro-geur sj 

i% 'S dV fhòfgaiì àntfleadhgu farfiib 

*« ; Am leath-taobh doras nuacìh dhuibh fein, 

* c Chum eraoibhna beaih' ta WF§ ^)c> v: 

I** Le h ■ èibhneas tesnnaibh fìeàch do cgì&: I 
** 'S a fearta iorìganta£h gu ìèjr, 
* ; Dearbha bhur ulìjie chrèucM *s bhur b- 

*' An cloiabeamh bh-a ruifgte.iai.it* da <fò 

-" O iaimb ar iìrmfk Adhamh *$ Eubh, 
V Do rinn m& truap^dotla chroidhe dha, 
** '3 a lafair bhàui e r/ f huil fem, 

** Faoi dofraich ùrair fuìdìiihh sìos; 
** Nach i$3?g -fi gfiifik crìon am fcafd a 
* 5 'S .maf foeòraiembk à-meàfg a g<?ig. 
c* Ghum mdlaid] fajbh binn bhur càih 

'*;* Le a rnaife r-àfuicluhh bhur sùil,'" 

* s Is-oirbh. faoi %#jl 'cha dfàigh a) 

*< O a duillich chiiraidh òluibh fiair 

** Is "bithibh neirnh-bha.f. 

« fe'icl rtìheastha . 

** M \ ' gu lèir neimh-thoii i 

C 1 /ibli gun eagal o gach gèig', 

'K nathair nimh dar tcum a chotdhch. 

■ 

*» Is'ùile mhijLDn bhur n anama feìri^ 
46 Lan-sàiuichibh gu lèir an Dia, 
iC Tobar na firinn, iochd, is gràidlì, 
|* A mhaireas làn gu cian na 'ncian, 

<c Mor-iniitleàchd iongantach na flàir.t, 

< 4 Sior rannìuichibh aif àird 's air'leud, 

* c S feadh oibrjche mo rio^hachd mhòir, 

■■*'• Bhur n eòias rmannach cuiribh 'meud. 

* Bhur n aaibhneas, mais, bhur tuigsVs bhur 
|M Bitheadh gu fiorruidh f às ni ■ s mò .*- (^radh, 
** S S ni 'n còinnich iibh aon ni gu bràth, 
& * Bheir air bhur n-anam' cràdh no leòn. 

** Chan fhacadh sìiib S cho chuladh cluas, 
t**- Na thaifg rnt foa&do fli^nas duibh? 
** Imichibh ? y s biodh bhur dearbheachd fein 
u -'"\ . feàdh fgèul duibh air a chaoidhch. ' 

Ach risa ^mhuinntir 'th'air a chlì, 
Labhruidh fe na dhìoghaitas cniìaidh, 
* c ft xhuideachd nach d'thug;' g ràdh do Dhia 
|* A chi^m axi diabhaii fiubhlaibh uam. 

** \S mò 'mhallachd. màiBe ribh gu brafh, 

A chum bhur cràdh V bhùf cur gu p*an : 
■ n an teiiìe mhi 

JQar : ih artn gu cian nan cian/ 1 V 
[ 3T J 

Mar a fgàia an talamhas.a-cbèil, 

uair ghabh e teaghlach Chòrah ; fteach. 
Ceart laimh riu ibfgiaidli 'n uamha bèuì. 
>S i miananaieh ai.r foa-a creich. 

Is mar a fhluig mhuc-mhara rnhòr, 
lònas 'n uair chuaidh theilgèàdh 'mach. 
,Ni flugan 'dubh an dara hàis, 
A charabad iathadh .unipa fteach. 

San uamhaidh taobhaidh iad re cheil 
A ghluais na mbeatha gu h èucorach ; 
Luehd mionn is mortaidh *s ,fia nais bhreig; 
Luehd meifgis rèibinn 's .adhaltranais* 

Mar :chualàig dhris an ceangal teann,. 
Arm flàbhryidh tha gach drearo leo fein • 
*S an cojnurm chleachdbhi 'ncaidreamhdlù?' 
j Mar bhioraibh rùi fte dol nan crè. 

Mar leomhan gargfaoi chuibhreach cruaidh* 
jj Le tnofeaìbh rèuhadh- fuas a ghlais : ; 
, Aa flabhruidh cagnuidh iad gu dian, 
v 5 S gu brath cha ghearr &m iiacia phrais. 

• Bidh iad pu fìorruidh *n glacaibh bhàis 
'W an croidhe gà fhàfgadhasd' 3e brqnt 
Ceangv!!t\air cuan do phfonnafc ]; 

■ >3 a itach uaine tachd^ar) fron. 

'hte. ris an ftVir, 
I Tha. iad a gaibl* goileach tcann ; p 72 1 
0> J U dibh-f heircj Dhe a feideadh ..ehuaitì, 
Na thonnaibh 'buaidhreis thair an ceantt. 

'Nuair dhùmeas codal cruaidh an fùil, 
T.eas feirg 's an~docha.s dàifpidh iad ; 
A chnuimh riach bàfutch 's eibhlè beò, 
Àg cur àft dòruinii fhiorruidh 'meud. 

Air ifrinn n uair a gheibh iad feaìbh, 
j >S ìan-dearbha co ga 'n toir iad cì^> 
Feudfuìdh ùnn an gearan truagh, 
Chur ann ■$ na briatbraibh cruaidh fo fios* 

u O ftaid na neimlbni 'n raibh me m thàmh f 
** Ciod uime dharduch Dia mo cKeann! 
* 4 Mo mhìle maliuchd aig an là 
** ■N.dòghabhmomòmluthair menabroinf j 

H Ciod uime f huair mc tiugfe riamh? 
{ 4 * Ma ciall is rèufah chura x£o fdiùr ? 
u Gicd yim/ nach d'rinn thu cuiieag dhiom ì 
4# Na durrag dhihlìdh ann fan Ù5r?* 

tt Am rnair me'nfcgu faòghT'nan faogh'l ! 
a "H dig crioch na caochladh orm gu brath ! 
€i Am bheil jaiènois fan tliof ruidheachd bhuan 
" AMhàmh a chuainatA gun tràigh!'* 

" 'Gcà àiream uile rètilta neamh, 

^ Gachfè.ur is duiliich riamh a dh'f ìvh, 

ik Ma l ri$ gach braon ata fan chuarv 

!* *S gach gaiueamh chuairUcheas m tràigh ì | m Ged ehuiream mìle 'bliadhna feach, 
u flà leth gach aondiubh fud gu leir, 
" Gha dinithich feaqh don t sìòrruid 
j " Ach mar gu 'n toifieheadh Vn de* (rnbòf* 

** AchO! 'n do theirig trocair Dhia! 
.*'.' 'S-am pian eme gu faoghì nan faoghl I 
u Mo fhlabhf uidh 7 n lafuich e gu bràth l 
u No glas mo làmh an deun e fgaoii ! 

" f M bi mbeula dh orduich Dia chum feinn 
" Air feadh gach linn a' chiiù guii fgìos, 
" Mar bhalagan-feididh f adadh iaas ■■• 
'P>, Na ìafraich uaih ann ifrinn fhìos.! 

* ; Ged chuàidh mo thruaighe thair mo ne 
" Gu'deimhin fein i$ ceart mo bheim) : 
u èxh caite bhios me *n fo gam cfa 
p Mu'm bi do ch'eartàs fàitheach diuoa ! 

ci No 'mbi thù dìo'Itedhiom gu bràtb ? 
<c 'N deach Iagh'an nàduir chur air'cùl ? 
c ^Mo thruaighe rne! ne fo $m bàs 
<c A.hhagaìr thu air Adhaxnh 'n tùs? 

" Air fgà do dhio'ltais 'm bi thu fnÌQmh 
* c Snàthainmo bbeàt&' gu fiorruidh caoi? 
** Nach leòr bhi mile bliadhn gàm loig' 
f< As leth gach lochd a rinn m 

ci Ged lean do dhìoltas-me gaVn ehùl* 
p Cha 'n arduich e'-do cbiiii a B 

D S cha n f hiù dòt Mhòrdhachd t fhearg & 
■Vsr comharrtha co-bochd riumfeip. (chofd' 

€t O Dbia ! nach fgrios thu me gu tur ? 
** ; 'S le d* chumhachd cuir air m anam. trioch* 
" 'Sgu'ftaid ha neimhni teilg me uait, r 
* c " Rr -nach 'eil fiilang, fmuain, no gniomh, 

** Àch O!" fe fo mo tboilItneas # fein 
f< Is ni bheil èucoir bunntain rkim ; 

ir dhiùlt me taifgfe fhaor do Ghriofd* 
■** ? S nior ghabh me da f huil phrìfeil fuimu 

*.? Mo choguis dìtidh me gu bràth, 

*■- Àn fhia'nais bhaga-'m chàineadh riamh? 

** An-iochdf n-a èucoir ann mo bhàs, 

* ; Gha leig i chàramh 'm feafd air Dia. 

* Do theilg me àitbcatita ■airirio chùl, 
** h rith me dùthrachdach gum fgrios, 
4i Ts fhia'nais fein a m' chroidhe mhùclv 
* Àg druid mo ihùife roimh mo leas. 

u Cio meiìd an dìogh*jtss tha chamh ? nduaf 
u Às leth mo plieacaidh uamhurr dàn ! 

** Am peac v thug ciulaa do f huil Chrìofd, 
H /S a dh'fhàg gtìn eifeachd brìogh abhàisf 

' :r * Gidhc&dh naeh' ? e ; i ■ do BHuaidhean fein 
** Neimh-chriocbanach gu lèir o chian? 
Vthoir mochidnnt air ioehd r s airgr'V 
i fas iad:.Griochanaicht .arniDis? ** Bheil comas duit mo thilgeadh uait 
" Far nacb cluìnn do chluas mo fcreid? 
"' *M bheil dorchadas ann ifìinn f 
" Far nach lèr do Dhia mo fta*. 

** An d' aoibhneas iomlan, 'ii eifd do chluas ■ : 
<c Re creutair truagh' a rinn do làrnh, 
«* Ag èigheaeh, Àthair! gabh dhicin truas* | 
a \S leig fuarach do ghoil^lmear mo chàro h % | 

*< Eifd o mo Dhia ; mo thagradh bochdj 
u 'S gach ofna ghoirt f ta tighn a *m chliabk* 
i; 'S aon athchuinge do iarrara ùit f 
* fr Tairèk gach lochd a rinn i$e riamh : 

" *N uair ghuileas me deich mlìe hliadlm 
u .;San lafair dhiari fofein gam cbràdh, 
iC *N uair fgitheas deamfcain bhi gara ph 

'* deonuich Dbia ginnfiitdh me bas ! 

" .Ge.ttuagh mo ghuidbe char eii 
" Is fois na fedh chan'f huidh rriechacidh'";. 
" Ach beatha- neitoh-rbaftnhuT teahbd as ùf 
" 6u'm neartuch ghiulan tuille c&oi^ 

Ach ftad mo R'ann is pill air h ais 
O flilochd raa cafgraidh dhèin a nìo$ f 
U feuch cionnas a bheir thu feèl 
Don drèaìn tba feeò nachdYncid iad 

Aleùgi 

K a chuif mi cheàiia sìos am D* 

D s ■ r 

4 

Tgu bhel! tl do ghìùn 

Le i h 's ik kà? gun 'dàil: 

À i T i fuidh lofa teicli gu luath* 

Ag gabhail gràin is ftiàth do d phèa'cV 
Le '.creideanih, fior bheir ùmhlachd dhlr^ 
Ann uiìe àitheanta n&oình a reachd; 

dkbh' ris 'na oifigibh gii lèir, 
*S re h adn diubh na cuir ìein dò chul ; 
Mrr Fhàidh, mar Shagart, ìi mar Rìogh, 
u ■flàinte > didean* &gus iùii. 

ti eifiomplaif am beàchd do fhùl, 
Chum à* uile gLìuafachd fdiùr da rèhy 
'S gach meadhon dh 5 orduich e chum flàiat, 
Bi i *i gnàthuchadh gu lèir. 

As f hircuntèachd dean bun a mhàin; 
?S na taic gti bràth re d* thoilìtneasfein: 
: èifeachd bhi na ghràs 
Na 'h à > peacadh dàimh a ? W chrè* • 

Mar fir. ha da chionnta mòr* 

Ch\' . \r da'T * f rriaotar thù* 

Is chum dòfhotìas fìorruidh fein, 

■■ dh-g£eh rè; ag femn a ch);^ .? B R U A B A R. A IR bhith dhamfa ann am fhuain 
XI Re bruadàr diomhain mar tha càch t 
Bhiglacadh fonais o gach nì; 
Is e gam dhìbrèadh ann *i gach àit. 

Air Ieam gun d'thainig neach arachòir, 
fS gun dubh'rt e riom, « Gur gc 
I' Bhi fmuainteach greim a ghleidh'don g)&.« 
* ; 'No gun iion an faogh'l mo chri'. 

.*' Isdiamhain duit bhi 'g iarruidh 
*' 'N aon ni, no n àit air bith faoi 'n ; 
*' Chachlos do d' chorp an taobh fo 'n 
*' No d' anam 'n taobh £a muaimhneas l 
f 'N tra dh'ith Adhamhjneas an tùs, 
I? Am peacadh dhrùigh e air g. 
'*'. Lion na h uile ui le faothair, 
f Is dh'f kag' e 'n feògfcn na bhrii 

*' Airiònas anama cuaiUecnò 
" IV gach fòlas bha'nn fa 

i* O (hliochd n 

uain a mearachd afr a n 

" K -h chruaidh taid rith ga 

! 
L 3o j 

Achdhoibhtha'n faogh'lgùn iochd notruas 
** Mar mhuime choimhich f huair gun tìus. I 

a Mar firi tha iad gun f hois no tàmh, ? * 
Ga*n sàruch gìacadh iaileas breig; 
'S #g deòl toil-inotin o gach ni, 

a ìs iad mar chìocha feafg nam beul. 

dh teanndachd eigin ort 'am feafd, 
u "S da dhochas faicfin fuiàfgìadh cVfhèum f I 
li 'An eomhnuidh dhuit mar f had do làimh 
u Ach gu bràth cha'a f huidìi dheth,grèim\ 

46 Cha teagaifg d f heuchain s dearbha th 
* c O dhiiil is earbfa chuir fan bhreigi 
44 A nnn do mhaaiiadh 'ijiìle uair. 
** *S co-f hada uait an diu f&n dè* 

An ti bu mhò da'n dVnug thu rniann, 

"■• N £ hag a mhealltuinn riamh e iearbh? 

. !le"fon&is zm\ an dùij» 
u Na tha 'xi erùn le bhi na iheaibh. 

mar an rès ata fan gihàrt', 
44 Scarguidh bhlàfh'n uair theid. a hhuaini 
*< ann a ghlacas tu è d'làimh* 

" Trogidh àile e Ta fhnuadh, 

SJl bbeil -neach o thriohiaid ' fao r ■ 

ijjfr nieafe a chinneadh daonn air fad : " Ta fmùdan fein asceann gacli fotà 
u Is dòruinn ceàngailf ns gach niaith 
I ** Thà *h rds'a fas air drifibh geur 
Ci 'Sam.pàirt à chèil tha mhil fan gath. 

u Ged.f hàic thu neachann foibhreas,mòf 

" Na meas a fholas bhi'thair càc.h : 

" An tobar *s gloine chi do fhùiL 

4; Th'a ghrùid ha iochdar gabhail tàinh i 

H 'S mu chuirèas d' amtil e na ghluai;- 
Le tarruing chahhaig ftias a' d f bhè 
Duifgidh n roughan dearg a riìos 9 
I « % S le gaineamh lìonaidh fe do dhèud* 

i *' S ged fhaic thu neach ann inhhe ; 

lp Thà e nur nead am barr na craoib. 
u Gach fdoirm à bagradh thilgeadh nu F 
ci Is eair luafgadh ìeis gàch gaoith.. 

u Anneach is fearr tha 'n fadgh'l a riar, 
u Tha fiaràdh eigin ann na ftaid, 
1 " Nach deun a fheòltachd is a ftrì. 
u Am feaft a dhìreàchadh air fad. 

*' Mar bhata* fiar an aghuidh chèÌI, 
cc Ata.o (huìdheach fèin doth-churj 
" A l relr mar dhìreas tu a bharr> 
1 " f Sco-chinm:eacKriithil cam abb i lich tjiionail beg no rnòr, 
X)on Mhanna dhoirteadh orra *tm E • 4^ 

5 Kf u&ir chuir gach neacha chiiid fan chlàf* 
iC Gha ràibh air bàrr na dadum uaith : 

« c JVfe? fin ata gach fonas faogb k, 
** .Atà thil faetainìi ann a d* làimh, 
** Fa chomhair faidhbhreas* \s inbhe cùirt 
& Tha caitheamh, cùram, agus cràdh, 

" Ged charn thu òf a xF fliìigp fuas 
** Fa chomhair f aiuidh 'n luaulh da rèir 
u Js ge do chuirthu innte rìogh'chd 
u A ffiheidh cha dìrich ina dèigh/ 

* c Tha cuibhrlnn iotnchuidh aig gach neach* 
*?; ,'S'ged tha thu meas gur tuilìe b'i hearr ; 
■ìàd'thoir an t anabarr tha'nn a fud, 

** Am' feafd an cudthrom as chràdb. 

H O iomluain d' inntin tha do phiaft ; 

C diùltadli 'n diu nà dhiarr thu adè: 
u C i an faogh'l do . riar," 

u Le cT an ia iiia 'p. aghuidh chèil* . 

*?• Ni jgheadh toil oa feol a rùn, 

*' Da raianna brùdail clhiarradh sàth j 
* 4 Flaitheas bu-aird chaii iarradhì, 

i ioanta fud bhi sìorruidh fn'àmh. 

** . Achged'a b' ionmhunan leis an fbeèil, 

■ alamh còrrihriuchadh gach rè : 

' : I d* ardain agus-d' uailì.. 
Gatìiair Be^ L ip 

<« Ach na mbàill leat fonas buan,* 
.>'■' Do fidighe tabhair fuas do Dhia, 
■ «« Le dùthrachd* creideamh, agus gflftth, 
«« Is sàfuichidji e d' uile mhiann. 

«' Tha'n cuideachd fud gach ni fantfaogh'Ij 
«' Tha 'n comas daoine ihealbhach lior; 
<« Biadh, is eudach, agus flàint, 
«* Is faorfa, càirdeas, agus, 81^.*' 

Ann finn do mhofgail as mo fhuain, 
Is dh'fhag mo Bhruadar me air fad ; 
l'S do leig me dhiom bhi rith gach igmi^ 
' Is dh*f hàs me toilichte le'm ftaìd. & GAISGEA CR III A biì ghaifgeach Alàftaif m'èf f 
%^A Na Ceiar thug aa Ròimh gu gèill ^ 
• Oir ged a thug iad buaidh air càch, 

i* f han iad na*n tràilf da miànnaibh fèiiv 

ghaifgan tii bhi liodàird dhaoifi, 
hhù bhi ann an caonnaig trie ; 

Cha ? ix - uaifle inntin ardan borb, 

liantaB bhi garg gun iochd* • 

Ageach eifean a bheir buaidlx 
eagal beatha, ? s uamhunn bàis, 

Miihluicheas lemeifneach crì% 
h uilenl.ata dha'n dhì. 

dltachd cionnt, cha teich air cM 
am &n dùifg a choguis fein, 
xgradh eifdidh fe.gu ciùin, 
m ceàrtas dùinidh ie a bèul, 

àfgeach eifean bheir faoi chls* 
A thoil chutn ftrìoehd do reufan ce 
dh ceannairceach gi 
:gh gèilleaehdain dà fm- 

iiianna bfùdail faltruidh sì 
bhuili a 'cfcuirp faol chìb at J 

;ha ? n iriflich c feìn da n ri?r* 
O nach gu riaghladh rugadh iad. 

San qidhcì| ? n uaitf' luidheas e chum fuain, 
Bidh:fhubhailcean nuin cuairt da fèin ; 
Mar fhaighdearain an tiomchioll Rìogh, 
Ga dhìJean o gach namhaid trèun. 

5 S an mhaduin 'n uaira dhèireas fu: 
Ouinnichidh fmuainteadh as gach àiu 
? S e fein nan ceann iBar chaiptìn fec 
Ga n fuidheach ann an /& : 

Ghmn cogadh 'n aghuidh miann 
Gach bochduinn, 's dòruinn 't 
Gach ribeadh is gach innl 
Ta 'n dcamhan gnàt 

Ta iniìtinn dain- 
Chà charuìct e* no fLnri" 

Ta fhuilean ; - ir , 

Is tèr dha n dubhan troi' 'n bbi 

Gu diamhain nochdfuidh 
Gachcr is inbhe ata ann; 
Ta faidhbhrcts aig co pailt na ch f , 
truagh ieis Rìogh i 

£ 2 


mb. cha choifin air gu bràth, , 
idh e sàruchadh re h uair: 
\$ a fKlainte croidhe brùit, 
air a ghhìinihh bheir e buaidh. 

W$ i 'ri fhirinnghlan is clogaid dà? 
eideamh air mar fgiath ; 
iohtuir n#omh a chloidheamh gèur 
neach ta gu lèir arn Dia. 

:hchaint aig naintinn fèin, 
Lift rèìdh risi ann $ gach nì; 

tiach ièr do dhaoin 5 
•^gh 1 fo crìoch. 

cha f n eifd a chluas, 
and cha bhuàidh'r a fhìth. 
c J croch-fgèuL 
as brèig cha lot a chrì. 

; is deaiu ; ch d'airm*- . 
: mad ris a ghaifgeach. thrèun, 

i§, 
■oghchd a cheannsach anuad fèi 

ird ofcionn .nan fpètu 
. 'ie'iì faoi 'n ghrèin ach p rrc I a *•"** an 'fao L 45 1 Gii lionmhor roarcachd tbair a chèil 
P§ a ti : od gu geur mu bhiran brift. 

| N uair chi thu 'n fealladh fo don t flijagh, 
SDo finuaintidh cruinn'icn'riot gu lèir, 
- A fhealbhach faidhbhreaè, fonas, ? s skh, 
J Air nach d'thig crioch a' d' anam fènv 


A N GL A I G E À N. 'CMI'm fhuigh aig an uaig 
y r Ag amharc rnu bruaicb, 
^Feuch. Ciaigionn gun fhuagh 
* Po thog me e fuas, 
|Ag tiomach gu truaghi 

•Ga thionodadh mu 'n cuairt am 
f Gun ai'Ila gun dreach, 
. -Gun ai.thnè- gun bheachd ; 
> duine theid feach na dhai 

[Gui cail na dhèud, 

Nò t na bhèui, ! ■V.! càiU' 


c .. Àf 


eifdeachd tia cblùais do m' dhàn : 
Gun ànail.na fhròm* 
Na àik don'f bòid, 
Ach lasr tar *m bu ^chòir bbi àrd. 

Gun dealradh na fhùii, 

No tofg uimpe dùn, 

No iraodhrac re h iùl mar b* àbh'fd; 

Aelydurroga crom, 

A chleachd bhi fan tom f 

Air claodhàch' da* tholl nan jut, 

Tha *n teanachain.bha.M chiil, 
onndadh gu ftnùr» 

igai iio sùrd air d*f heu'ra : 
auainteacb a\T "dhail> 
:dh gu bràtb, 
; oa dh'fhagthu f d dhèidh. 

nis do ghnùis, 

o tnas-diùbhc thu fèin : 
)r\ Àlaftair mòr, 
àille dbitb lòih, 
A dh* eug air an òtrachbhrèun. 

: } ean amb naliì ra I g|i j 

i.r tim *m,cbiiì ; ♦ 

ioon fo fhuatr nae 'm iàixnh^ ^^ BMu' ghaa rnu 'n do theafd-j 
Gar am freagair e 'm feaid mo di 

t M bu mhaighdionn deas thu, 
jBha fgiamhaph-aVd 1 ghriùis, ■ 

'S deadh fliuidheach a d* fli'ùil da rek 
f Le d* mhaiie m'arliòn, 

À 'ribeadh mu chrì, 

Gach ògainich chìodh thu feirv 

. 

Tha noife gach àgìv 

Bha cbiiìrin duit gràidh, 

Àir tionjidadh gu. gràin gach aèac 

Marbhafc air an uaigh. 

A. chreaeh thu dqn hhuaiv 

Bha ceàngailt' re ihuadh ■ do. dl 

-No 'xd.breitjheamh -ceart t! 

"Le tuigs' agus iùl, 
Bha reiteach gach cùis don t fiur 

1 Gun. aomadh ìe pàirt', 
Àch dìte gu bàs, 
Na h eucoir bha dàicheil k 

No n do 'reic ' tbù . a'chòir, 
Ai icaid dòii or, 

O T n d- a n raibh fcioras paì pc cn r U3i(iru 
r Ttxìhh thufa f ìor* 

d* Oifig am beinn* 

ii 'drinnthu an direàch fiar ; % 
Co-chinnteach an nì, 
*N uair thàinig do chrìoch, 
'Ou 11 deachaidh do dhìt le Dia. 

No f n ràihh thu a d' lèigh, 
Ag ìeigheas nan crèuchd, 
fS axteanamh gach èugcail slàn $ 
A* dloc-ihlaintibh mòr, 
deanarah do bhòfd, 

dìbreadh tu chòir ò *n bhàs j 

ruaighe gun thrèig, 

tfau faoi èugcail chruaidh * 
Our; gun ftà>. 

id no'm plàfd, 

^haiì aon trà o*n uaigh. ' 

lir thù, 
aor^hliù t 
6liaehd a^fdiuràdh àim 
: tòirt bua'idh^. 

fan ruaig, 
ail nari cruachaibh ■ bl 

- -hloidheamh gua bheatf* 
i : thagthudoncart* ] 

uair 'choinriich thu feachd na h ua ; 
l *N uair b' eigin duit gèill, 
1 A dhaindeoin do dhèud, 
Do dh' armailt' a phèiftidh truagh ì 

Tha na durraig gu tre'un, 

Re d' eholuinn cur fèifd, 

'S ag coifne ort fèifd gach la % 

Is claigin do chinn, 

Na ghearafdan dion, 

Aig daolagaibh dìbìidh *n tàmhi 

I Pàirt claodhach do dhèud, 
I A fteach ann a' d' bheuì, 

'S cuid eile ag rèub do chlua&j 
; Dream eile nari fcùd, 

Tigh'nn amach air do mùil, 
i/A fpuinneadh 's a rù%do gbj 

: No 'm fear thu bha pòit, 
I Gu tric a ftigh òfd, 

'S tu croidheil ag* òl àn dram 

Nacìt iarradh dhuit fèin, 

Do f fìlàitheanas Dè, 

Ach beirm a bhi 'g eiridh d* 

Nach iarradh tu cheòl, 
Acift mionna mun bhòrd, 
Is feiichain co 'n dòrn bu chrua; 
Màr bho no mar' each. 

t m jfe.'gun bheachd, 
5 S tu brùchdadh fo %eith mun chuaich ì 

Na *n duin* thu bha gluas, 

Gu cionalta fuairc, 

Gu meàfaradh ftuam mu d' bhèrd ; 

Le miannaibh do chre> 

Faoi chuibhreachadh gèuiy 

*N am fuidhe gu fèifd 's gu fdgh? 

No *h geòcairè mòr, 
Bha. gionach air lòn, 

ann am feòlach dearg ; 
n do mhi&nn, 
uìich a.riar,. 
■ai geilleadh mar Dhia do d' bholg ì 

Tha noife do bhrù, 
Da \n mbh thu a lùb. . 

meamh 's do ùir gle làn ; 

iach gun bhlas^ 
heangaidh air gìas,- . 
■hlichibh prais-a bhàis* 

fhòrn* 
rai^h coir air tìr? 
lochdmhar re bochd* 
i nan nochdi' 
ìc paikeas a thoic *a a neìth ; I Nò *ti raibh thu ro chruaidh, 

A fionnadh do thuath, 

*S a tariach an gruaidh Ie màl ; 
I Lc h agartas gèur 

A glacadlr an fprèidh 

'S am bochduinn ag èimheach dài! 

Cun chroidh' aig na daoiri, 

Bha'r lomadh ìe h a 

Lè 'n claìginnibh maola truagh; 
I Bhi feafamh a' d' chòir, 

Gun bhoinead nan dòrn, 
I Ge d' tholladh gaoth reòt/ an cluas ,j 

Tha noife do thràill, . 

Gun urram a' d' dhàiì* 

Gun ghearfom gun mhàl gun mliò 

Mor-mholadh don bhàs, 

A chafgair thu trà, 
, 'S nach d' f huiling do ftràic faoi. & 

No 'm minifteir thù, 
Bha tagradh gu dlu, 
Re pobull ann ùghdaras Dè; 
' Ga 'm piiìeadh air ais, 
Bha 'g imeaclid gu brais, 
Gu h ifrinn na cafgradh dj 

<No 'nraibh thu gun fgoirin, 
Mar mhmme mu chloir 
1 vùram a h oighreachd Dhè; 
Na >m f uidheadh tu 'm rùfg,. 
Bha comadh co dhiù, 
Mu/n t feannach bhifijiùbhradh 'n trèud; 

Leam *s cinnteach gun d' f huair, * 

Do dheanadas duais, 

'N uaìr rainig thu 'm Buachaille mòr : 

N nair chuairtich am bàs, ^ 

A fteach-thu na JàithV, 

Thoirt cunntas a' d* thàluinn dò* 

No 'n ceann thu bha làn, 

Bo dhVxnntleachdaibh bàis, 

Gu feoltSt ga in tàdh r \ chèil ; ~ 

ann an gniomh, 
Gun umhàil gun f hiamh, 
A freagràdh do Dhia nan dèigh '? 

"N raibh teangadh nam hreug^ 
x chuibhreach fàoi'd' dhèud, 
iì d-roch fgèul air càch; 
aifeii^do bhèil, 
'tvfar naithir a tèum, 

a lòtadb nan cèud gach là? 

Tkà. i nòife na tàmh, 
i cheangal à bhàis, 

inniì a plàigh na dùth'ch: 

inad| Àir lobhtha na h àit, ^ 

An deidh dhoibh a cnàrah ga cùì 

S mn lean thu do ghnàth, 

Gu leaba do bhàis, 

Gun tionndadh na thrà re còir ; 

Car tamull na h uair, 

Dean flaitheas don uaigh, 

Gus an gairmear thu fuas gu mòd : 

Mar lofgann dubh grànnd, 

Ag irheart a fmàg, 

Gu 'n eirich thu 'n ard o n t flochd ; 

Thoirt coinneamh do Chriofd, 

'Na thigheachd arìs, 

A dh' fhaotuinn lan dioì a d' oìc* 

'N uàir theid thu fa bheinn, 

Ni cheartas do dhìt' ; 

Ga d' f hogradh gu sìorruidh uaidh: 

Gu lafair gu d' phian, 

Chuaidh dheafach don Diabh'l, 

'Sa mhalluchd gu diau ga d'ruogj 

?N fin cruaidhichidh Dia 
Do chnaimhean mar iarn, 
Is <F fhèthean mar iallaibh pr; 
Is tqannaichidh d' fheòil, 
Mrff innein nan òrd, 
Mach cnatnh ì le raòid an c, 


o ceann thu 'n raibh ciall, 
olas air Dia, 
; % S gim d' rinn thii a riar fa chòir; 
;Ged tha thu *n diu rùifgt' 
: Gun àithne gun iùl, 
; Gun teariga gun sùil gun fròn. 

Gab'h meifneach fan uaigh, 
KOir èirìdb tu fuas r 
PJsJ uair cliluinneas tu fuaim an ftuiq, 
dc thruaiileachd gu leir, 
oiidh tu à' dhèigh, 
%& bsèun an t fluic* 

ih Dia, 
mar ghrian, 
i 'g eiridh o fgiath na >m beann ; 
xc ro gheur, , 
fuile fo ièin, 
deaìradh mar t èulta M cheann, 
anga 's do chàil, 
gun dàil, 
in na àros cliu : 
ì do 'chlùas, 


■ '.. ■-':.' \ '-" 


hd re fuainx^ 


ift. nihc 


laidh tha g iìuagh a cfcùirt 
ruxcheas Crìofd, 
•;^hd 5 rìs? L A chrufoneach « a m f ìrean 
'N fin bheir thu ào lèum, 
, Thoirt coinneam.h dha ,fèin, 
Mar iolair nan fpeur aig luaths, 
N uair dh 'eireas tu 'n àird 
Grad chuiridh ort fàìlf, 
A rahealltuinn a chàirdèas fe 
Gun deahtch gu bràth, 
R'a chomunn no ghràdh, 
A fteach ann am Fàrras D& 

Fhir chluinneas mo Dhàn, 

,Dean aithreachas trà, 
Wm fcadh, rahaireas do fhlàint "s do 

JMund'thigortambas, 
[ Nach ieig thu gu bràth, 

Air geata nan gràs a fteaeh. : h L .,-,=_- 
G t%<U H'R A D.E. ► theirlg an famhradh, 
f 'S tha 'n geamhradh tigh'n dlù oirn, , 
Fior namhaid na chinneas, 
T-igh >n a mhìlleadh ar dùthcha : 
Ga falltairf faoi chafaibh, • 
'S dà' maife ga rùfgadh; 
ùun iochd ann re dadu-m,' 
k fladadh 7 s a plùnndruinn. 

Sgacil oirrie a fciathan* 

r e ghrian air achùlubh; 
Ab a nead thug e'o tàlach, 

.;nh-bhàigheoil.^aV fgiùrfadL: 
Sneachd ■ iteagach glègheal, 
N nà fpèuraibh tigh n dlù oirn, 

eàllain 's gaoth th'uatlwtflu 
Mar hiaidh' is mar f hùdar* 3 Jj 

aair flièideas e anail* 
€ha n f hag anam am flùfain j 
1 "ha bheilìinn mar fliìofar, 
Lomadh lis do gach ùr-ros i 
Chà.bhi fgeudach air coille* 
'Nò . .jlbire nach rùifg e; ' 
■No sruthan/nach tachd e* 
Faoi leachdtoa dù -ghorm* L ò/ Fead reòta a chlèibhe, 
Tha sèideadh na doinionn, 

ì Ctitiir beirm ann fan fhairge, 

" 'S a dh' at' garbh i na tonmibh; 
^S a bhinn'dich an clàmhuin, 
'Air àirde gach monaidìj, 

. S ghlan fgùr e na reùltan, 

" .D* ar pèile ie'n folas. 

Tha gach b'eathach is duine, 
Nach d' ullaich 'na fhèaf òn, 
Ga'n %iùrfa-Je gaillin, 
Gun ialla' gun eùdaeh: 
S an dream a bha gniomhàch, 

.; Jafc largolt mi-dhe'irceil ; 

iNach d'thoir iafachd doleifgeaa, 
Ann fan t fneachda ged èug e. 

Tha 'n fcillean 's an feangan, 
/Bha tional an fdòrais, 
v te gliocas gun mhearachd, 
pXabhairt aire don dòruinn : 
'G ithe bidh 's ag ol meàla^ 
; un ghainne air lòn ac, 

fan talajnh, 
O anaìl àt# reòta. 

eòga ciatfad 
iiamhajr, \' m t famhradl** nà gaetheinibh grèirie,' 
Gu h èibhinn a dannfa; 
Gun deafach gun chùram, 
Roimh dhùdlach a gheimhridh : 
Tha iad noife a' bàfuch, 
ÀAn fgach àite le teanntachd. 

Acb eifd riom a fhean-duin', 
'S tuig an famhladh tha 'm ftòri% 
Tha m bàs a tìgh'n tèann ort, 
Sud an geamhradh tha m òran: 
'S ma gheibh e thu d' leifgean, 
Gua deafach fa' chòmhail, 
(Jha deun aithreachas criche, 
Do dliìònadh on doruinn. 

Gur meitkich fas diaghuidh; 
*S do chiabha air glafadh, 
Na 'm heàrnaibh do dhèudacfi, 
Is à' èudan air cafadh ; 
Do bhathais air rìifgadh, 
S do ftitìiì in air prabadhV 
Agusc t air lùì 

im na v*w ào leaba. 

(fiy na craòbHarll, 
allàibhjt 

<aiitèach, 
uia; Jt\ IiOilv <XtX XXaOR Iltìlu ...u 

- 

O } ® taotriachadh thairisj 
O ragaich is dh' f huaraich 
I Tcas ua'bhair na foìa. 

Balg-seididh na beatha, 
Tha air caitheadh gun fhèum ann> 
'S o chrop ann a' d 1 chliabh e, 
Gur h e phian hhi ga flièideadh : 
Tha 'n corp a chrait chiùil ud, 
Àir diùltadh dhuit glèufadh; 
'S conihthar cinnt\air a thaifgmdh, 
Bhi lafach a thèue 

Theich maduinn na h òige* 
Is treòir mheadhon laethv 
Tha *m feafgarair ciaradh, 

( 'S tha ghrian ort a fuid 
*S ffiu bha thufa dioinhain* 
Gim ghnlomh is guu ■ mhaitheas } 
Gu h ealamh bi cF dhùfgadh, 

; Mu n dùuinthear ort ftaitheas* 

Reir caithne -na beatha, 
S tric lèatha gun crìoch i; 
Bidh ? n cleàchda fas làidir* 
* ^ot%i n on **$ntmn : m fì 


eimhin lean ■"^P" 
l car theid fan t feanmh: 
ur h ainmic leis dìreadh. 

xh oganaich threibhich 
hoirs* èifdtachd dom.òran, 
i leig 'dhiot bhi mi-chèiliidh* 
■ nv na h oige: 

•••- èa-flaint* 
ir do dhèidh ann an.tòir ort; 
mit ni' h aon acà;grèim ort. 
llidh d' aoibhneas gu bròn duit. 

n. aois ata 'n tòir' ort ? 
eir i leon ort ^ach faoil thu; 
r f - 5o ^uiIibh'bheir" ceathach, 
it|h ù d* aodan : 

mij d f ghruaige, 
m aoig. ieis, 
thig aiteam.h na grian oif i 
e-iran liath-reo a chaoidh* dhiofc' 

raeafa na fud ort f 
ffè is.rèufain; 
d' rntinn ; 
■ -us gà're; 

■ ;notbaichj • 
" *& 7 ct:èudfadKr Faiuidh ? n croidh' neìmh-aithrea't 
*S neivnh-ealamh chum tionndac 

' Aon tagradh cha drùigh air, 
J S cha lùb e da ionnluidb : 

• C'eart mar tha 'n tajamh, 
'N am gaiilinn is teanndacl 
Ged raibh rnìlkin doi thaìris, ' 
Cha deun aile fan chauf; 

Faic fèafain na bìiadhna, 
.< *S deun ciall uath a tharuing'- 
5 S mas àill leat gu'm buain thu, 
Dean ruadh'r.ann fan 'eàrrach ; 
' Dean connàdh fan t famhradh, 
i -Ni fa gheamhradh do gharadh ; 
'S.tnu dhibreas tu 'n fèafan, 
Dhu it *s èigin bhi fotaình, ' 

'iS mar cuir thu fiol fallain, 

Ann earrach na h òige, 
;*Do chinnte 's am bàs duii 
I Cuiridh Sàtan uroch. phòr ann ; 

Adh' Ihàfas na dhubhaik, 
. o m tmoheanoa feoìa; 

8 bidh do bhuain mar a cì 

Mas fubhailc no dòb . 

'■ ■' pun t'àod i i o: '.-.ihaicht 
ch irian thu re d' aois iad: 
meangan nach fniomh thu, 
jion thu na chraoibh e; 
m fhìneas e ghèugan, 
Bidhf hrèumhan a fgaoileadh. , 

Tha do bheatha neimh-chinnteàch 

O n tinn a bheir bàs ort,- 

Uime iin bi re dìthchioll, 

Do ihìth dheanamh tràthaii : 

*3 e .milleadh gach cùife 

PM ùram cur dàil inutV 

?S ionaim aithreachas" criehe, 

*S hì sìl mu Fheill-martuii^ 

Tha na fpèuraibh 

Kiutb. reiiè gach laeth ■: 

tch do iliaoghail, 
• ■ a luidheas: 
? S ( -eas an fpàla, 

inàtlvnaibh.do bheatha; 
Ihuit lèine, 
feaitheamh. I I I V3 fcidh do clfòguis ge.d'' phìanacjh, 
M r fcian ann a d chroidhe; , 
'S co ionanh a giùlan, 
'S ìuidhe rùàgt' ann an fcithsach, 

Faic a chuileag ga àìte 
Le .sìonniaibh an nàduir, 
'S o dhìbir i n fèufan, 
Gur h èìgin di bàfuch : 
Faic gliocas an t feangain, 
Na thionaì co tràthail, 
'S deun eifiomplair leanail, • 
Ghurn d' anam a fhàbhal. 
£ N U I G H- 1 Tighearn is a'Dhià na glòir, 
Ari't Ard~Rioghmòròfcionn gach flu- 
Cia dànadh ni air haiiim ro mhòr (aigh j 
Le bilibh neòghlan bhrag luàidh! 

N h aingie 's airde rinneadh leat, 
Cia lag an neart! 's cia dall an iùl ! 
Cia aineolach air h oibre mòr! 
; >S cia goirid aìr do ghlòir an cìiù ! 

Am beachd do fhùile fiorghlaii fèin* 
Chà'a'eiina'rèulta 's airde glan: 
'S cha V eiì na h amgle* *s naomha 'n glòk* 
Ann làthair do Mhòrachdfa gun fmaL 

Ach O an dean thud' ioflach fèin, 
A dhèifdeachd cnui^ihe ann fafn ùir! 
Faoi fdòi 'do ehos ag gabhail tàmh, 
'S naeh faic'ach fgàile beag do d' ghnùk, 

Na lafadh d'f b'earg O Dhe nan dùl, 
Am-feadh do dheariam ùrnuigh riut i 
'S mp pheacadh aidmhicheam le nàir, 
. *S'an trimileachd .'.ghràineil ann fn$ thuit. . 

Me ■ tha' mar'nà .flèibhte mc 

If 1« imt ie h àomadh lot i - Ta manam hochd le 'n cudti 

'S : !ì fàfg nah dèuf-a g. 

An comas duit a Dhia rìam fèart, 
Mo fliaor gurì cheartas ^hur àir c 
S mu ihaorar ledo thròcair mL 
'M.bhèil neach fàn t faogh'i adhiteàs 
Nach eìgin duit mo fgrios gu bràth, 
Mur àichfhean thu do cheartar. 
Le m' chionnta oillteil s ganq 
Mi iochd, nò gràs, a' d' Hn. 

; Gach uile mhalluchd ata fgrìobht 
Ann d' ihocai i|or j[e bagradh ■ te ?■■■ 
p Tighearn thoìll me airdo làirnh, 
Gum lliodh iad càrnuicht air rrio ehea 

Ge d' fhas ha heàmha duhh le'ghiàiin, 
*S rno hhijflì le tàrnainich do rièart ; 
Ge d' theilg thu me gu ifririn ìhlos, 
Gu sìorruidh aid'icheam do cheait. 

Gidheadh arii feud an Ìafair thrèun 
À fgoilteas as a chèil àn tuil ; f 
prùdhàgh òrm trdi' umhlachd Chriofci, 
'S mi gabhaìl dìon a fteach faoi fhu; 

£n fhuii a dhìol do cheartas teann 
S a dhoirteadh air a chràmxgu 
tha m' earbfa, O 
• ; ii% thti iriàriam aìr a %à, 
H. >ad gian> O Dhia na sìlfc 
ihlaint bhrùchd a ihacbh : 
lamh beatha lis a bhà 
hràilìeakcbd 9 nì rat faoiy, 

mochreideamh ann na , bhas» 
chaich gràdh am chroidhe ftigh, 
eh me clium ùmhlachd dhà, 
àitheanta naomh a ìagh, 

1 mp p kch ann an Crìofd ì 

Sffiv lach brifidh macfi le bìàth ; 

is bidh gach ìlzbhaìlc 's naomha glèus, 
Maf ahys à lub mo gh£ug gu làr. 

'n euir thu mi fan t faoghi 
aan toilicht' me le m ftaid , 
,0 bear.tach, tinn, no flan* 
■ -. .» brath biodh deant airfad* 

nbor Dia n' air bheir e feach !< 

:ha dhiui^tadh lan ^ghradh^' 
annachd ann an atharach dveacb ; t 
li c R e a c h a thig laimh. 

aeachas do Dhia nan gràs 
.huffam . flàhui'f hear nan buadh ; 

aaorfa chi na bhàs j 
;\ch a phàidh m m' an* tgiu 

n a •■dhrtiiri 
'ìvù. dhircadh iuas gu D 


Fò ìuHi^. talmhuìdh tog gu 

fooir dharah èarlas air do ghfàdh* 
. A dh' f hògtas m* eagàl ui^ uam . 
*S a fhaoras sni 'Q uamhuan bàis. 
*N fin atadh tonria borb a chu:? 
h beuchda tprrann chruaidh nan (g 
Thigeadh critli- thaìmhum., gort, is ;. 
Bhios roian a bhàis g^ch^iaohh a tb 

- Bi thus'-a' d v Dhia do m.ap.aro feiii> 
J S bidh iayd gu leir dhamh 'n cair^ 
£ha loifg an tein* gun it, 

. €ha fiuig aq, cuan/scha.fgrio:- 

Am feadxi bhios puihhachd ann a d 
"(•Bidh mife sàbhaik o gach olc: 
cha f n cagal l§am gu;m bi 
Gu sìonuidh nach gu 'm fas 

ftllrlchd, m^cagal . i 

A' m' phia, tha eò^hkcòadh gv 
Oir neamh, is talamh, 5 s ifrl 
:a 'iad domo Rìpgha r aig'geilL fc> ~S*- -*■ *f- *£- "4- "*- *i~ *$- -$* ■*- 4- *$£•■ 

■# 
I